Notifications
Clear all

Các tiêu chuẩn đánh giá thiết kế học phần


Minh Ngọc Nguyễn
(@nmngoc)
Member Admin
Joined: 2 năm ago
Posts: 10
Topic starter  

Tiêu
chuẩn chung
Các
tiêu chuẩn đánh giá cụ thể
Điểm
Tổng
quan và giới thiệu về học phần
1.1 Các hướng dẫn chỉ rõ cách thức bắt
đầu và nơi để tìm thông tin về học phần.
3
  1.2 Người học được giới thiệu về mục đích
và cấu trúc của học phần.
3
  1.3 Các yêu cầu về tương tác, trao đổi
trong các cuộc thảo luận trực tuyến, qua email và các hình thức tương tác
khác được nêu rõ.
2
  1.4 Các quy định mà người học cần tuân
thủ khi tham gia học phần được nêu rõ.
2
  1.5 Các yêu cầu tối thiểu về công nghệ
cần sử dụng cho học phần được nêu rõ; cung cấp cho người học thông tin về
cách tiếp cận các công nghệ đó.
2
  1.6 Các yêu cầu về kỹ năng sử dụng máy
tính và kỹ năng công nghệ thông tin được truyền đạt rõ tới người học.
1
  1.7 Các yêu cầu về kiến ​​thức tiên
quyết trong ngành học và / hoặc bất kỳ năng lực cần thiết nào cần được nêu
rõ.
1
  1.8 Phần tự giới thiệu của giảng viên
cần chuyên nghiệp và được đăng tải trực tuyến.
1
  1.9 Người học được yêu cầu giới thiệu
bản thân với lớp học.
1
Mục
tiêu học tập (Các năng lực)
2.1 Mục tiêu học tập của học phần/ năng
lực người học cần đạt sau khi hoàn thành học phần/ chương trình đào tạo cần
mô tả các chuẩn đầu ra có thể đo lường được.
3
  2.2 Các mục tiêu học tập/ năng lực cần
đạt ở cấp độ mô-đun / bài học mô tả các chuẩn đầu ra có thể đo lường được và
phù hợp với các mục tiêu của học phần.
3
  2.3 Mục tiêu học tập/ năng lực cần đạt
được nêu rõ ràng, được nhìn nhận từ quan điểm của người học.
3
  2.4 Mối quan hệ giữa mục tiêu học tập/ năng
lực cần đạt và hoạt động học tập được trình bày rõ ràng.
3
  2.5 Mục tiêu học tập/ năng lực cần đạt
phù hợp với cấp độ học phần.
3
Đo
lường và đánh giá
3.1 Các đánh giá đo lường kết quả đạt
được của các mục tiêu học tập/ năng lực cần đạt đã được tuyên bố.
3
  3.2 Chính sách chấm điểm học phần được
truyền đạt rõ ràng ngay từ thời điểm bắt đầu học phần.
3
  3.3 Các tiêu chí cụ thể để đánh giá
người học và mối liên hệ của chúng với chính sách chấm điểm học phần được
giải thích rõ ràng.
3
  3.4 Các đánh giá được sử dụng theo trình
tự, đa dạng và phù hợp với cấp độ học phần.
2
  3.5 Học phần cung cấp cho người học
nhiều cơ hội để theo dõi tiến trình học tập của bản thân và các phản hồi kịp
thời.
2
Tài
liệu giảng dạy
4.1 Các tài liệu giảng dạy góp phần vào
việc đạt được các mục tiêu học tập đã nêu.
3
  4.2 Mối quan hệ giữa việc sử dụng các
tài liệu giảng dạy trong học phần và việc hoàn thành các hoạt động học tập
được giải thích rõ ràng.
3
  4.3 Học phần hình thành cho người học
tính liêm chính trong học thuật thông qua việc cung cấp nguồn tài liệu tham
khảo và quyền sử dụng tài liệu giảng dạy.
2
  4.4 Các tài liệu giảng dạy cập nhật các
lý thuyết và thực hành mới của ngành học.
2
  4.5 Tài liệu giảng dạy đa dạng. 2
Các
hoạt động học tập và tương tác với người học
5.1 Các hoạt động học tập thúc đẩy việc
đạt được các mục tiêu hoặc năng lực cần đạt đã nêu.
3
  5.2 Hoạt động học tập cung cấp cơ hội
tương tác nhằm hỗ trợ học tập tích cực.
3
  5.3 Kế hoạch hướng dẫn của giảng viên
nhằm tương tác với người học trong suốt học phần được nêu rõ.
3
  5.4 Các yêu cầu về tương tác của người
học được nêu rõ.
2
Ứng
dụng công nghệ trong dạy học
6.1 Các công cụ được sử dụng trong học
phần hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu/năng lực học tập.
3
  6.2 Công cụ sử dụng trong học phần thúc
đẩy sự tham gia của người học và học tập tích cực.
3
  6.3 Nhiều công nghệ khác nhau được sử
dụng trong học phần.
1
  6.4 Học phần cung cấp cho người học
thông tin về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư.
1
Hỗ
trợ người học
7.1 Các hướng dẫn học phần được viết rõ
ràng hoặc liên kết đến các bản mô tảvề hỗ trợ kỹ thuật và cách tiếp cận các
liên kết trên.
3
  7.2 Các hướng dẫn học phần được viết rõ
ràng hoặc liên kết với các chính sách và dịch vụ tiếp cận của nhà trường.
3
  7.3 Các hướng dẫn học phần được viết rõ
ràng hoặc liên kết với dịch vụ/tài nguyên hỗ trợ học tập.
3
  7.4 Các hướng dẫn học
phần được viết rõ ràng hoặc liên kết với các dịch vụ/tài nguyên của sinh viên
có thể giúp người học thành công.
1
Khả
năng tiếp cận
8.1 Định hướng học phần tạo điều kiện cho
sinh viên dễ dàng tiếp cận
3
  8.2 Thiết kế học phần dễ đọc. 3
  8.3 Học phần cung cấp văn bản và hình
ảnh có thể truy cập trong các tệp, tài liệu, trang LMS và trang web để đáp ứng
nhu cầu của các đối tượng người học đa dạng.
3
  8.4 Học phần cung cấp các phương tiện
khác để truy cập vào nội dung đa phương tiện ở các định dạng đáp ứng nhu cầu
đa dạng của người học
2
  8.5 Học phần đa phương tiện dễ dàng sử
dụng.
2
  8.6 Các tuyên bố về khả năng
tiếp cận của nhà cung cấp được cung cấp cho tất cả các công nghệ cần thiết
trong học phần.
2


Quote
Share: