or log in to view this course.

Nội dung chính của khoá tập huấn

1. Tiếp cận blended learning và outcome-based education trong thiết kế học phần

2. Chuẩn bị tổng quan và giới thiệu về học phần

3. Thiết kế chuẩn đầu ra học phần

4. Hoạt động kiểm tra và đánh giá

5. Tổ chức dạy học

6. Xây dựng, chuẩn bị học liệu và hỗ trợ người học

7. Trao đổi/thảo luận

Lesson