Các khóa tập huấn

All Ứng dụng công nghệ Các khóa tập huấn
ID Course Name Duration Start Date
IT001 Sử dụng ứng dụng Google Forms trong hoạt động giảng dạy 2 tiếng (2 hours) 20 Tháng Tám, 2019
WP 123 Xây dựng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm định chất lượng 1 week 14 Tháng Tám, 2019