Các khóa học trực tuyến về phát triển nghề nghiệp chuyên môn

Các khóa học trực tuyến về phát triển nghề nghiệp chuyên môn

Nhằm mục đích phát triển nghề nghiệp chuyên môn thông qua các khóa học trực tuyến, Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy chia sẻ tới các thầy/cô giảng viên 11 khóa học giúp thầy/cô tự bồi dưỡng năng lực giảng dạy trên Coursera – website hàng đầu về cung cấp các khóa học trực tuyến.

TT Tên khóa học Nhà cung cấp Nội dung chính Địa chỉ truy cập
  1. Giáo dục của tương lai University of London Cung cấp các ý tưởng, xu hướng trong giáo dục, giảng dạy, học tập, giúp người học định hình được các mô hình giáo dục phù hợp trong tương lai https://www.coursera.org/learn/future-education/
  2. Giảng dạy đại học The University of Hongkong Người học được cung cấp các hiểu biết về bối cảnh giáo đục dại học, các thách thức và cơ hội trong giáo dục đại học; các khái niệm cốt lõi trong dạy và học đại học; các mối quan hệ giữa các hoạt động dạy và hoạt động học; các chiến lược giảng dạy hiệu quả; các khái niệm và nguyên tắc trong thiết kế cấu trúc nội dung học phần và bài giảng. https://www.coursera.org/learn/university-teaching
  3. Phương pháp học tập của người học University of California San Diego Khóa học giới thiệu các mô hình học tập, các cơ chế làm việc của não bộ trong quá trình học tập và tiếp cận thông tin. Ngoài việc giúp hiểu rõ các mô hình và cơ chế học tập của người học, khóa học còn cung cấp cho giáo viên những phương pháp hiệu quả nhất để làm chủ việc giảng dạy https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
  4. Thiết kế chương trình giảng dạy Commonwealth Education Trust Chương trình giảng dạy chính là bộ khung để tổ chức hoạt động dạy và học. Khóa học này cung cấp các hiểu biết, nhận thức và kỹ năng trong việc xử lý mối quan hệ giữa giảng viên, sinh viên, và Chương trình giảng dạy. https://www.coursera.org/learn/teacher-curriculum
  5. Xây dựng kế hoạch giảng dạy Commonwealth Education Trust Khóa học giúp người học biết và thực hiện được việc phát triển mục tiêu học tập cho mỗi cá nhân và nhóm sinh viên. Giáo viên sẽ học được cách thức tổ chức các hoạt động học tập lôi cuốn sinh viên và giúp sinh viên đạt được mục tiêu học tập của họ. https://www.coursera.org/learn/teaching-plan
  6. Tương tác dạy và học Commonwealth Education Trust Khóa học về thúc đẩy tương tác dạy và học thông qua các hiểu biết và kỹ thuật nhận diện mục tiêu, hiểu biết, kỹ năng học tập của người học trước khi tham gia học phần. https://www.coursera.org/learn/teaching-learning
  7. Tạo lập lớp học tích cực Relay Graduate School of Education Cung cấp các chỉ dẫn cốt yếu trong việc sử dụng các biện pháp tâm lý tích cực trong giảng dạy nhằm thu hút tối đa sự tham gia và cam kết học tập của người học. https://www.coursera.org/learn/teaching-character
  8. Dạy lớp học trực tuyến The University of New South Wales Khóa học giúp giảng viên hiểu được cách thức sử dụng công nghệ trực tuyến để hỗ trợ giảng dạy; hiểu được các kỹ thuật giảng dạy online hiệu quả và phối hợp sử dụng chúng cùng với các công nghệ khác nhau. https://www.coursera.org/learn/teach-online
  9. Giảng dạy bằng tiếng Anh Universitat Autònoma de Barcelona Khóa học cung cấp các kỹ năng và sự tự tin cho giảng viên trong việc giảng dạy một học phần bằng tiếng Anh; các hiểu biết và thực hành sử dụng tiếng Anh phù hợp (từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp); các kỹ năng diễn đạt và tương tác tiếng Anh bằng lời ở trình độ C1 và C2. https://www.coursera.org/learn/teaching-english
  10. Đánh giá sinh viên Erasmus University Rotterdam Khóa học giúp giảng viên thiết kế được các hoạt động kiểm tra đánh giá (nội dung, cấp độ, cách thức) phù hợp với mục tiêu và các hoạt động giảng dạy trong một học phần; áp dụng các tiêu chí chất lượng trong việc đảm bảo tính hợp thức, tin cậy, tường minh trong xây dựng các bài kiểm tra, đánh giá; phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá; cải tiến hoạt động kiểm tra đánh giá. https://www.coursera.org/learn/assessment-higher-education
  11. Chuyên nghiệp hóa giảng dạy Commonwealth Education Trust Khóa học hướng dẫn giảng viên thực hành nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp, đi từ phát triển triết lý giảng dạy riêng đến việc duy trì và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Khóa học cũng đem đến các ý tưởng về việc thiết lập và vận hành một cộng đồng chuyên môn trong trường đại học, về sự tham gia và phối hợp giữa các giảng viên trong việc không ngừng cải tiến môi trường dạy và học tại cơ sở giáo dục. https://www.coursera.org/learn/professional-teacher
Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply