Các loại hình bài tập đánh giá và kiểm tra

Các loại hình bài tập đánh giá và kiểm tra

 • Tóm tắt
 • Quảng cáo
 • Thư mục chú thích/ tài liệu tham khảo
 • Tiểu sử hoặc tự truyện
 • Tờ quảng cáo, áp phích
 • Giải thích chi tiêu
 • Phân tích tình huống
 • Biểu đồ, đồ thị, các thiết bị trực quan
 • Báo cáo khách hàng cho một công ty
 • Bản đồ, web hoặc sơ đồ tư duy
 • Tiểu luận chiêm nghiệm
 • Tranh luận
 • Định nghĩa
 • Mô tả quy trình
 • Sơ đồ, bảng, biểu đồ
 • Hội thoại
 • Nhật kí của một nhân vật lịch sử có thật hoặc hư cấu
 • Thi viết tiểu luận
 • Tóm tắt
 • Kiểm tra điền từ
 • Sơ đồ
 • Thảo luận nhóm
 • Hướng dẫn sử dụng
 • “Phần giới thiệu”trong một bài tiểu luận hoặc báo cáo khoa học (không phải báo cáo đầy đủ)
 • Thang đo
 • Ghi chú phòng thí nghiệm hoặc hiện trường
 • Viết thư cho biên tập viên
 • Bài kiểm tra nối
 • Tài liệu và kế hoạch về phương pháp
 • Các bài toán
 • Ghi chú
 • “Bài tiểu luận vi mô” (một bài liểu luận chặt chẽ mạch lạc đánh máy trên tờ ghi chú 5×8)
 • Trình bày đa phương tiện hoặc trình bày trên slide
 • Kiểm tra trắc nghiệm
 • Tường thuật
 • Tin tức hoặc câu chuyện nổi bật
 • Lưu ý khi đọc
 • Báo cáo bằng miệng
 • Đề cương
 • Thư cá nhân
 • Kế hoạch thực hiện một dự án
 • Thơ, kịch, vũ đạo
 • Câu hỏi
 • Quy định, luật lệ, luật pháp
 • Đề xuất nghiên cứu gửi đến một cơ quan xét duyệt
 • Đánh giá sách, kịch, triển lãm
 • Trình bày cơ sở lí thuyết
 • Viết bản nháp hoặc viết tự do (không bị ràng buộc bởi thời gian)
 • “Phần mở đầu” (một câu luận điểm và vạch ra hoặc liệt kê ý tưởng phát triển)
 • Trình bày các giả định
 • Tóm tắt hoặc tiền đề
 • Thang phân loại hoặc tập hợp các tiểu mục
 • Báo cáo kĩ thuật hoặc báo cáo khoa học
 • Bài viết trong kì học, bài nghiên cứu khoa học
 • Câu luận điểm (ý chính của tác giả)
 • Vấn đề liên quan đến từ
Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply