Giới thiệu Trung tâm

CTE – Kiến tạo cộng đồng giảng dạy đổi mới sáng tạo

Tròn 2 năm trước, Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (Center for Teaching Excellence - CTE), thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN chính thức được thành lập. Hai năm là một quãng thời gian khá ngắn ngủi, nhưng bằng những nỗ lực của mình, Trung tâm đã đạt được những thành tựu [...]
DETAIL
Th7
12

Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy được thành lập theo Quyết định số 2152/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/7/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

DETAIL
Th7
11

Quyết định thành lập Trung tâm

Ngày 11/7/2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyét định số 2152/QĐ-ĐHQGHN về việc Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, trược thuộc Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN.

DETAIL
Th7
10

Căn cứ cho sự ra đời của Trung tâm

Quá trình tiến tới xây dựng hệ thống đại học thông minh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại ĐHQGHN đòi hỏi cần nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống ĐHQGHN.

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/