ĐHQGHN thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy

ĐHQGHN thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy

Đổi mới hoạt động giảng dạy là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, quyết định việc tồn tại và giữ vững vị thế, thương hiệu của ĐHQGHN. Với sự tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu, cùng những ưu thế vốn có về giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN đã đặt ra kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019 – 2025.

Hoạt động này phải thể hiện triết lý lấy người học làm trung tâm, ĐHQGHN sẽ chú trọng việc đào tạo chất lượng cao theo hướng cá thể hóa. Hoạt động đổi mới giảng dạy bao gồm đổi mới toàn diện trên nhiều mặt, trong đó, cần đảm báo không tách rời hoạt động chuyên môn và phải được triển khai một cách bài bản, hệ thống, đồng loat, triệt để đối với tất cả các cấp đào tạo.

Trung tâm hỗ trợ giảng dạy được thành lập nhằm hỗ trợ cho giảng viên về phương pháp giảng dạy và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Quyết định 2152/QĐ-ĐHQGHN

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply