Full Width Blog

Th7
18

Thiết kế học phần: Lập kế hoạch cho một “lớp học đảo ngược”

Trong một lớp học đảo ngược, sinh viên sẽ tiếp xúc với các bài giảng hoặc các tài liệu khác bên ngoài lớp học để chuẩn bị cho các hoạt động học tập tích cực trong lớp học. Đây không phải là một ý tưởng mới, nhưng cách sử dụng hiện tại của thuật ngữ […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Thiết kế học phần
DETAIL
Th7
18

Thiết kế học phần: Các câu hỏi chẩn đoán

Dưới đây là các câu hỏi chẩn đoán bạn nên tham khảo khi thiết kế một học phần. Các câu hỏi này được xây dựng từ  kết quả của các buổi làm việc tại các hội thảo về thiết kế học phần do CTE tổ chức và các tài liệu về chủ đề này. Các […]

DETAIL
Th7
18

Đổi mới hoạt động giảng dạy: nền tảng, triết lý, và phương pháp

Với mục tiêu tăng cường tính tự chủ của giảng viên và trang bị phẩm chất, kỹ năng và năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời, khai thác thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng xu thế tự chủ đại học, ĐHQGHN đã đề ra kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019 – 2025.

By VNU CTE | Tin tức
DETAIL
Th7
17

Cách viết chuẩn đầu ra

Khi bắt đầu thiết kế học phần, giảng viên thường tập trung vào vấn đề nội dung giảng dạy, nhưng kết quả cuối cùng của học phần cũng quan trọng không kém: đó là kết quả học tập của sinh viên. Chuẩn đầu ra (CĐR) tập trung vào điều đó – nó làm rõ sinh […]

DETAIL
Th7
12

Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy được thành lập theo Quyết định số 2152/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/7/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

DETAIL
Th7
11

Quyết định thành lập Trung tâm

Ngày 11/7/2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyét định số 2152/QĐ-ĐHQGHN về việc Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy, trược thuộc Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, ĐHQGHN.

DETAIL
Th7
11

ĐHQGHN thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy

Ngày 11/7/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 2152/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy trực thuộc Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục.

By VNU CTE | Tin tức
DETAIL
Th7
10

Căn cứ cho sự ra đời của Trung tâm

Quá trình tiến tới xây dựng hệ thống đại học thông minh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại ĐHQGHN đòi hỏi cần nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống ĐHQGHN.

DETAIL
%d bloggers like this:
https://cte.vnu.edu.vn/