Phiếu đánh giá học phần

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
(Phiên bản 1.0 do Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy ĐHQGHN xây dựng trên cơ sở tham chiếu Các tiêu chuẩn đánh giá học phần đào tạo đại học của tổ chức Quality Matters)
Hướng dẫn sử dụng:
– Đọc kỹ phần
Giải thích thang điểm ở phía dưới đây
– Tự chấm mức điểm đạt được ở cột
“Tự đánh giá” (cột C của bảng tính) theo thang điểm từ 0-3
– Việc nhập điểm có thể
tự gõ số hoặc bấm chọn điểm tương ứng (Chú ý: không bỏ trống hoặc chấm điểm lẻ)
Lưu ý: Hệ thống sẽ tự quy đổi và tính điểm
Quy ước thang điểm:
+ 0 điểm: chưa thực hiện hoặc ở mức đang tìm hiểu
+ 1 điểm: mới thực hiện ở mức cơ bản, còn cần phải cải tiến thêm nhiều
+ 2 điểm: đã thực hiện theo yêu cầu, tuy còn cần một số điều chỉnh, cập nhật nhỏ
+ 3 điểm: đã thực hiện và cho thấy hiệu quả tốt

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply