các loại hình đánh giá

Th7
19

Các loại hình bài tập đánh giá và kiểm tra

Tóm tắt Quảng cáo Thư mục chú thích/ tài liệu tham khảo Tiểu sử hoặc tự truyện Tờ quảng cáo, áp phích Giải thích chi tiêu Phân tích tình huống Biểu đồ, đồ thị, các thiết bị trực quan Báo cáo khách hàng cho một công ty Bản đồ, web hoặc sơ đồ tư duy […]

DETAIL