chiến lược dạy học

Th7
19

Thiết kế phổ quát: Chiến lược giảng dạy

Dạy tốt bao gồm việc xem xét các điểm mạnh và nhu cầu của tất cả người học. Không thể có khái niệm nào gọi là một “người học bình quân”: sinh viên học và xử lý thông tin theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách sử dụng các chiến lược giảng dạy phản ánh […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
Th7
19

“Sống sót” trong ngày đầu tiên lên lớp

Buổi học đầu tiên sẽ đặt nền móng cho học phần trong phần còn lại của học kỳ. Các đề xuất sau đây phác thảo các chiến lược chung và giải quyết hai nhiệm vụ quan trọng của ngày đầu tiên: xử lý các vấn đề hành chính và xây dựng chuẩn đầu ra của […]

By Xuân Dự Phùng | Quản lý lớp học
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/