đánh giá làm việc nhóm

Th7
19

Các phương pháp đánh giá làm việc nhóm

Giới thiệu Sinh viên nên được thống báo về hình thức đánh giá trước khi bắt đầu làm dự án, bao gồm thông tin về: Phương pháp đánh giá Các tiêu chí đánh giá (ví dụ đánh giá tập trung vào sản phẩm hay tập trung vào quá trình) Đánh giá sản phẩm hay đánh […]

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/