đánh giá theo tiêu chí

Th7
19

Đánh giá theo tiêu chí – Rubrics: Công cụ đánh giá hữu ích

Rubrics có lẽ là công cụ tuyệt vời để đánh giá sinh viên vì nhiều lý do khác nhau. Bạn có thể xem xét việc phát triển và sử dụng phiếu tự đánh giá Rubrics nếu: • Bạn thấy mình viết lại cùng một nhận xét về một số bài tập khác nhau của sinh […]

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/