đánh giá

Th7
19

Nhất quán hoạt động đánh giá và chuẩn đầu ra

Tổng quan Việc nhất quán giữa đánh giá và chuẩn đầu ra dự kiến của một học phần là rất quan trọng trong hoạt độngđánh giá với mục đích học tập. • Chuẩn đầu ra học tập mô tả kì vọng về những gì người học sẽ thể hiện dựa trên những gì đã học. […]

DETAIL
Th7
19

Nhất quán hoạt động đánh giá với chuẩn đầu ra dự kiến

Nhất quán hoạt động đánh giá với chuẩn đầu ra dự kiến Đặt vấn đề Khi chúng ta đặt tính toàn diện và năng lực chuyên môn làmchuẩn đầu ra dự kiến cho tất cả các chương trình học của chúng ta, hai câu câu hỏi chúng ta cần đặt ra là: Làm thế nào […]

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/