Giảng dạy

Th7
19

Giới thiệu về Bảng phân loại Bloom

Bảng phân loại Bloom bao gồm 3 miền học tập: nhận thức, cảm xúc, và vận động, và mỗi miền được gán cho một hệ thống phân cấp tương ứng với các cấp độ học tập khác nhau. Một chú ý quan trọng đó là mỗi cấp độ tư duy khác nhau ứng với mỗi […]

By Minh Ngọc Nguyễn | Giảng dạy . Thiết kế học phần
DETAIL
Th7
19
https://cte.vnu.edu.vn/