giảng viên

Th7
19

Năng lực đổi mới sáng tạo – yếu tố quan trọng của cán bộ, giảng viên ĐHQGHN

Xác định sự sáng tạo, đổi mới là nền tảng của giáo dục 4.0, ĐHQGHN đã đề xuất các giải pháp phù hợp để phát triển các ngành học phi truyền thống mới, xác định các chuẩn kỹ năng mới và chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo

By VNU CTE | Tin tức
DETAIL