lớp học đảo ngược

Th7
19

Hoạt động trong lớp và hoạt động đánh giá cho lớp học đảo ngược

Trong lớp học đảo ngược, trước khi đến lớp, sinh viên sẽ tham gia vào các bài giảng hoặc các tài liệu khác bên ngoài lớp học (thường là trực tuyến) để chuẩn bị cho các hoạt động học tập chủ động, tích cực trong lớp học.  “ Khóa học Thiết kế: Lập kế hoạch một lớp Flipped ” […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/