môi trường dạy học

Th7
19

Thiết kế phổ quát: Chiến lược giảng dạy

Dạy tốt bao gồm việc xem xét các điểm mạnh và nhu cầu của tất cả người học. Không thể có khái niệm nào gọi là một “người học bình quân”: sinh viên học và xử lý thông tin theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách sử dụng các chiến lược giảng dạy phản ánh […]

By Tiến Nhật Ngô | Thực hành giảng dạy
DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/