xây dựng câu hỏi

Th7
19

Loại hình, đặc điểm và gợi ý các câu hỏi trong đề thi

Bài kiểm tra là một công cụ đánh giá rất phổ biến trong các trường đại học. Có nhiều loại câu hỏi được sử dụng trong một bài kiểm tra. Phần này mô tả ngắn gọn về bảy loại câu hỏi kiểm tra, cũng như cung cấp các mẹo khi sử dụng từng loại: bao […]

DETAIL
https://cte.vnu.edu.vn/