Tầm nhìn phát triển của Trung tâm

– Là trung tâm hàng đầu cả nước thực hiện các chương trình hỗ trợ giảng viên áp dụng phương pháp và công nghệ giảng dạy tiên tiến;

– Là trung tâm thực hiện các hoạt động nghiên cứu, triển khai các công nghệ giáo dục tiên tiến, phục vụ đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN nói riêng và hỗ trợ, chuyển giao công nghệ giáo dục cho các trường đại học trong cả nước nói chung.

– Là trung tâm hàng đầu cả nước hỗ trợ thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng chuyên môn – nghề nghiệp, kỹ năng học tập suốt đời và các kỹ năng cần thiết khác cho người học thông qua hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường đại học.

Sứ mệnh của Trung tâm

– Là nhân tố quan trọng kiến tạo môi trường đào tạo tích cực và nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc nghiên cứu, phổ biến các phương pháp sư phạm hiện đại, ứng dụng công nghệ giáo dục tiên tiến tại trường đại học.

– Là địa điểm thúc đẩy và truyền cảm hứng để đội ngũ giảng viên sáng tạo trong phương pháp dạy học; hỗ trợ đội ngũ giảng viên kết nối với cộng đồng học thuật nhằm trao đổi và nâng cao chuyên môn.

– Là đầu mối hỗ trợ, tư vấn phát triển các chương trình đào tạo, triển khai các mô hình giảng dạy, mô hình hỗ trợ sinh viên, nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, thúc đẩy sự thay đổi và phát triển môi trường dạy học và nghề nghiệp của giảng viên.

Mục tiêu hoạt động của Trung tâm

– Nghiên cứu và đề xuất xuất được hệ thống chính sách gắn với đổi mới và hiện đại hóa hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN.

– Kiến tạo được môi trường thực hành, tiếp nhận, hợp tác, trao đổi cho giảng viên trong quá trình giảng dạy và thực hiện các thực hành xuất sắc trong hoạt động giảng dạy.

– Xây dựng và triển khai được các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ dạy – học, hệ thống bài giảng, giáo trình, tổ chức lớp học, học liệu, cơ sở vật chất, trình độ và kĩ năng của đội ngũ giảng viên, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng dạy và học trong từng giai đoạn phát triển khác nhau.

– Xây dựng được mạng lưới chuyên gia trong và ngoài ĐHQGHN gắn với việc triển khai sứ mệnh và các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. – Xây dựng được hệ thống công cụ và học liệu hỗ trợ giảng viên thực hiện các thực hành xuất sắc, ứng dụng mô hình hiện đại, phát triển các điển hình tốt trong hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN