Tư liệu hay: Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

Tư liệu hay: Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

Trân trọng giới thiệu tài liệu “ Hướng dẫn Dạy và Học trong Giáo dục đại học” từ nguyên bản tiếng Anh có tiêu đề “ Guide to Teaching and Learning in Higher Education” tại địa chỉ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227677 do các tác giả: Pai Obanya, Juma Shabani, Peter Okebukola với sự giúp đỡ của Văn phòng UNESCO vùng của Châu Phi. Nội dung tài liệu này bao trùm hầu hết các lĩnh vực liên quan ñến hoạt động của giảng viên đại học và những kinh nghiệm giảng dạy của các chuyên gia giáo dục đại học của thế giới.

Chịu trách nhiệm dịch thuật gồm các giảng viên ñại học có kinh nghiệm của Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội. TS. Hoàng Ngọc Vinh – Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm biên tập và hiệu đính chung. Trong quá trình dịch thuật và biên tập, nhóm tác giả nhận được sự hỗ trợ tích cực và góp ý của TS. Lê Viết Khuyến, Vụ Đại học và Sau đại học.

Download tại: http://cte.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/6_huong_dan_day_va_hoc_dh.pdf

Xem online:

6_huong_dan_day_va_hoc_dh

 

Bình luận

Leave a Reply

Leave a Reply